Dobrovoľnú dražbu vykonať iba so súhlasom súdu

Podľa predloženej novely zákona sa do § 151j ods. 1 Občianskeho zákonníka sa vkladá nová veta, ktorá zavádza pre záložných veriteľov, ktorí majú záložné právo k nehnuteľnosti, nová podmienka pre výkon záložného práva – a to mať pohľadávku, na základe ktorej záložné právo vykonávajú, judikovanú súdom. Čítať ďalej Dobrovoľnú dražbu vykonať iba so súhlasom súdu