www.sospotrebitelov.sk

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad

Občianske združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad vzniklo  bolo rozhodnutím MH SR zo dňa 4. februára 2016 č. 15286/2016-3030-08300 registrované a dňa 8.2.2016 zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov  (ARS) podľa § 24 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov –  ako prvé  spotrebiteľské občianske združenie na Slovensku, zapísané v zozname.

Sme jediný subjekt ARS, ktorý  rieši všetky druhy spotrebiteľských sporov a bez poplatkov. V ľahko zrozumiteľnej a používateľsky jednoduchej forme je zriadená a zabezpečená prevádzka a aktualizácia webového sídla so zverejnením údajov v intenciách § 10 ods. 1 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa ustanovení § 10 ods. ods. 2 citovaného zákona je povinnosťou subjektu ARS zverejniť na svojom webovom sídle výročnú správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. marca, obsahujúcu zákonom uložené povinné informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

V roku 2016 od registrácie bolo  S.O.S. Poprad, ako  subjektu  ARS, doručených spolu 27 návrhov na alternatívne riešenie sporu.

Koľko peňazí na ochranu spotrebiteľov získali?
Výročné správy združenia a vyhodnotenia projektov
Máte skúsenosť so združením? Povedzte nám o nej