Dotácie pridelené na rok 2017

Ministerstvo hospodárstva SR v zmysle výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu podporilo na rok 2017 občianske združenia založené na ochranu spotrebiteľov za týmito účelmi.

 

Poradenstvo a mimosúdne riešenie sporov

MH SR obsahovým zameraním tejto časti výzvy na poskytnutie dotácie na podporu činnosti občianskych združení v oblasti ochrany spotrebiteľa sleduje najmä tieto ciele:

 • zvyšovanie informovanosti a právneho povedomia spotrebiteľov prostredníctvom kvalifikovaného poradenstva,
 • dostupná pomoc spotrebiteľom pri riešení ich spotrebiteľských problémov,
 • sprostredkovanie riešenia sporov medzi predávajúcimi a spotrebiteľmi prostredníctvom tretej nezávislej osoby,
 • podpora a propagácia mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov,
 • podpora a propagácia alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov,
 • zvyšovanie úrovne presadzovania práv spotrebiteľov,
 • zvyšovanie celkovej úrovne ochrany spotrebiteľov aktívnou činnosťou občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľov.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad (30.000 €)

Združenie získalo dotáciu na realizáciu dvoch projektov (2x 15.000 eur) súvisiacich s témou a to v Bratislavskom, Trnavskom, Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. V zmysle schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie má združenie poskytovať občanom osobné poradenstvo na kontaktných miestach:

Bratislava, Gröslingova č. 4:  každý pondelok od 12.00 do16.00; stredu od 07.00 do 12.00 a štvrtvok od 11.00 do 18.00.

Trnava, Trhová 2: každý utorok od 08.30 do 12.30 a piatok od 12.00 do 16.00 hod.

Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 439/16: každý pondelok, utorok a stredu od 08.30 do 15.30 hod.

Združenie má podľa schválenej žiadosti poskytovať aj telefonické (hotline) a online poradentvo spotrebiteľom a to v oboch krajoch na telefónnom čísle 0944 533 011 a prostredníctvom emailu info@sospotrebitelov.sk. Online a hotline poradenstvo poskytuje združenie pre Bratislavský a trnavský kraj v pondelok až stredu od 15.30 do 18.30 a štvrtok od 08.00 do 16.00 hod.

OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov (15.000 €)

Na poradenstvo a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov v Trenčianskom a žilinskom kraji získalo od štátu združenie OMBUDSPOT dotáciu vo výške 15.000 eur. Poradenskú kanceláriu prevádzkuje v Novom meste nad Váhom na ul. Mnešická 1. Tá je občanom k dispozícii v pondelok a štvrtok od 13.00 do 17.00, utorok a stredu od 08:00 – 12:00.

Združenie počas pracovných dní v čase od 11.00 do 15.00 hod. poskytuje taktiež online poradenstvo emailom na adrese info@ombudspot.sk a telefonicky na čísle 0908 327 464.

Združenie slovenských spotrebiteľov

Posledných 15 tisíc eur na poradenstvo a mimosúdne riešenie sporov spotrebiteľov v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji získalo Združenie slovenský spotrebiteľov. To má podľa informácii zverejných Ministerstvom hospodárstva SR poskytovať osobné poradenstvo spotrebiteľom vo Zvolene na ul. Námestie SNP 75/26 od pondelka do štvrtku v čase od 11.30 do 15.30 hod.

Online poradenstvo a mimosúdne riešenie sporov poskytuje združenie iba v štvrtok a piatok v čase od 12.00 do 20.00 hod. cez emailové adresy: markos@jupo.sk, skalak.jozef@gmail.com, hraskova54@gmail.com. Občania z uvedených krajov sa môžu telefonicky poradiť každý deň (pondelok až nedeľa) od ôsmej ráno až do večernej ôsmej hodiny na telefónnych číslach: 0907 244 166 a 0911 243 462.

Obrátili ste sa na niektoré z uvedených spotrebiteľských združení? Podeľte sa s Vašimi skúsenosťami s Ministerstvom hospodárstva SR e-mailom na pavlovska@mhsr.sk.

Prideľovanie dotácií od MHSR na ochranu spotrebiteľa v rokoch 2010 – 2017

Zdroj: crz.gov.sk

 

Zastupovanie spotrebiteľov na súdoch

MH SR obsahovým zameraním výzvy na zastupovanie spotrebiteľov v súdnych sporoch na podporu činnosti občianskych združení v oblasti ochrany spotrebiteľa sleduje najmä tieto ciele:

 • dostupná pomoc spotrebiteľom pri riešení ich spotrebiteľských sporov súdnou cestou,
 • zlepšenie vymožiteľnosti práv spotrebiteľov,
 • zvyšovanie celkovej úrovne ochrany spotrebiteľov aktívnou činnosťou občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľov

Po niekoľkých rokoch sa Ministerstvo hospodárstva SR opäť rozhodlo podporiť zastupovanie spotrebiteľov v súdnych sporoch a to sumou 10 tisíc eur pričom malo ambíciu podporiť dva projekty polovicou.

Na zastupovanie spotrebiteľov v súdnych sporoch bol však predložený iba jeden projekt združením OMBUDSPOT, ktorý ministerstvo podporilo sumou 5.000 eur.

Ostatné podporené projekty

Po intervenciách spotrebiteľských organizácii bola pre rok 2017 vyhlásená aj výzva na predkladanie “voľných” projektov s témou: Ochrana spotrebiteľa v špecifickej oblasti čo môžeme zaradiť ako ostatné projekty. Ministerstvo touto výzvou chce dosiahnuť tieto ciele:

 • zvyšovanie úrovne ochrany spotrebiteľov v oblasti, ktorá vzhľadom na svoje špecifiká, komplikovanosť, jedinečnosť a/alebo početnosť spotrebiteľských podnetov, sťažností a sporov vyžaduje osobitnú pozornosť,
 • zvyšovanie informovanosti a právneho povedomia spotrebiteľov v špecifickej oblasti,
 • dostupná pomoc spotrebiteľom pri riešení ich spotrebiteľských problémov poskytovaním služieb občianskeho združenia v špecifickej oblasti.

Predložených bolo päť projektov. Ministerstvo podporilo tri, každý sumou 5.000 eur.

Občianske združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) získalo ďalších päť tisíc eur na realizáciu projektu “Spotrebiteľské výzvy súčasnosti – digitálne práva, trh s energiami a ako čítať obaly výrobkov”.

Podporený bol aj projekt s názvom “Zvyšovanie informovanosti a právneho povedomia pri kúpe ojazdeného automobilu”, ktorý ma realizovať Spolok na ochranu vlastníkov automobilov – SOVA o.z..

Ostatných päť tisíc eur pripadlo Asociácii spotrebiteľov v Slovenskej republike na projekt “Porovnávacie spotrebiteľské testy”.

Ciele podporených projektov ako i ich realizáciu ministerstvo nezverejnilo.