ASSR_lauko

Platí štát ASSR za to isté dva krát?

Predmetom licenčnej zmluvy medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a ASSR je udelenie licencie na použitie 40 samostatných programov s názvom „TEST MAGAZÍN“ v programovej štruktúre RTVS.

V zmysle predmetnej zmluvy uzatvorenej dňa 15. februára 2017 uhradí RTVS združeniu zaplatí  licenčný poplatok v celkovej sume 33.000,-EUR t.j. 825,-EUR za jednu časť relácie. Zo zmluvy sa je možné dozvedieť detaily o tom aké parametre majú vysielané relácie spĺňať.

2017_MHSR_vyzva-Poradenstvo

K 31. marcu 2017 odkleplo MHSR združeniu dotáciu vo výške 5.000,00 € na projekt s názvom “Porovnávacie spotrebiteľské testy”. Môžeme sa  iba domnievať, či združenie získalo zo štátneho rozpočtu ďalších päť tisíc eur na “iné” porovnávacie spotrebiteľské testy alebo si za tie isté dáva dva krát zaplatiť.

Dobrou praxou ministerstiev, ktoré poskytujú dotácie je zverejnenie predloženej žiadosti a schváleného projektu buď samostatne na svojej webovej stránke alebo ako prílohu k uzatvorenej dotačnej zmluve. V tomto prípade sa to však nestalo preto nad poskytnutou dotáciou ostáva vysieť otáznik.

Pýtali sme sa ministerstva hospodárstva SR

  1. V zmysle § 6 ods. 2 písm a) zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR môže ministerstvo poskytnúť dotáciu združeniu, ktoré vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu (§ 25 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov) a nevykonáva inú činnosť. Z predloženej zmluvy o predaji licencií je zrejmé, že združenie vykonáva inú činnosť zahrnutú vrámci živnostenského oprávnenia ako výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok. Nejde podľa vášho názoru o porušenie § 6 ods. 2 písm a) zákona č. 71/2013 Z.z.?
  2. V prípade ak združenie vykonáva inú činnosť bude vyzvané k vráteniu poskytnutej dotácie?

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia

Sme jediná nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na ochranu práv i ekonomických záujmov spotrebiteľov s celoslovenskou pôsobnosťou. Zastupujeme spotrebiteľov v individuálnych a kolektívnych súdnych sporoch. Poukazujeme na problémy pri vymožiteľnosti spotrebiteľských práv, otvárame a riešime kauzy s celospoločenským dosahom.

Zapoj sa do diskusie

Napíšte svoju prezývku pod ktorou zverejníme váš komentár

Vašu emailovú adresu nebudeme zreverjňovať