Platí štát ASSR za to isté dva krát?

Predmetom licenčnej zmluvy medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a ASSR je udelenie licencie na použitie 40 samostatných programov s názvom „TEST MAGAZÍN“ v programovej štruktúre RTVS. Čítať ďalej Platí štát ASSR za to isté dva krát?

Dátum: 05. 04. 2017, 11:53
Od: Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia
Komu: Ivana.Pavlovska@mhsr.sk
Predmet: Žiadosť o prešetrenie poradne Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) v Bratislave

Dňa 05. 04. 2017 o 10:12 kontaktoval telefonicky Spotrebiteľské Centrum n.o. občan s otázkou, kde sa v Bratislave nachádza poradňa pre spotrebiteľov.

Nakoľko dnes (streda) neposkytujeme osobne poradenstvo v BA bol odporučený na poradňu platenú z verejných zdrojov vrámci poskytnutej dotácie podľa zoznamu na www.mhsr.sk prevádzkovanú Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad údajne na ulici Gorkého 4 811 09 Bratislava (kancelária č. 610).

O 11.35 hod. volal občan opätovne – celkom napalený – nakoľko je údajne budova na Gorkého 4 v rekonštrukcii a nie je možné sa tam dostať.

Žiadam o vysvetlenie vzniknutej situácie a prípadne zverejnenie riadnej adresy – podrobnej inštrukcie kde sa občania môžu obracať na spotrebiteľské združenia platenie zo štátneho rozpočtu.

Vybavené dňa: 11.04.2017, 11:30
Od: Ivana.Pavlovska@mhsr.sk
Komu: Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia
Predmet: RE: Žiadosť o prešetrenie poradne Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) v Bratislave

ďakujeme za Váš podnet. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že jedno z kontaktných miest združenia, ktoré získalo dotáciu v rámci podpory poradenstva a mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v Bratislavskom kraji a Trnavskom kraji na rok 2017, sídli na adrese Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, nie Gorkého 4, ako bolo pôvodne uvedené na webovom sídle MH SR. Ide o omyl, ktorý sme vďaka Vášmu promptnému upozorneniu odstránili. Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňujeme. Aktuálne je už na webovom sídle MH SR uverejnený správny údaj.

Dátum: 15. 03. 2017, 21:59
Od: Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia
Komu: Ivana.Pavlovska@mhsr.sk, Ivana.Kopcanova@mhsr.sk
Predmet: Vecné vyhodnotenie projektu ZSS

Na webovej stránke MHSR sú zverejnené vecné vyhodnotenia projektov www.mhsr.sk z ktorých však najmä ZSS je prinajmenšom netransparentné. Z vecného vyhodnotenia projektu ZSS nie je zrejmé:

  1. Kto realizoval projekt keď kontaktné osoby boli PN resp. spotrebiteľské spory riešili len sporadicky? Prosím uviesť konkrétne mená.
  2. Prostredníctvom, ktorých konkrétnych sociálnych sieti sa realizoval projekt združenia v KM BA? V odpovedi, prosím uviesť konkrétne url adresy.
  3. Združenie vo vecnom vyhodnotení uvádza že telefonicky v TT kraji realizovalo 65% zo zachytených kontaktov cez telefón. Je možné tvrdené skutočnosti relevantne preukázať? V prípade, ak áno žiadam o kópiu kompletnej dokumentácie ktorej náklady uhradím.
  4. Cit. z vecného vyhodnotenia projektu: “Kontaktné miesto VÚC Trnava/Piešťany oslovilo v rámci poradenstva 215 spotrebiteľov s možnosťou mimosúdneho riešenia na základe dodania dokladov, z tohto počtu spolupracovalo/poskytlo príslušné doklady 82 spotrebiteľov. Z toho sa podarilo úspešne dosiahnuť mimosúdne riešenie sporu v 24 prípadoch, 15 prípadov ešte nebolo ukončených.” Z uvedeného vyplýva otázka: Ak z 215 spotrebiteľov zaslalo svoje podklady združeniu 82 a iba 24 bolo vyriešených a 15 ešte nebolo ukončených čo sa udialo s ostatnými 43 prípadmi.? V súvislosti s touto otázkou, žiadam okrem zodpovedania aj nahliadnutie do kompletnej evidencie združenia za rok 2016.
  5. cit. z vecného vyhodnotenia projektu: “spotrebiteľ (ZŤP) z okresu Medzilaborce podal žalobný návrh voči hypermarketu vo veci neuznanej reklamácie mobilu v cene 70 EUR. Začatý spor sa podarilo v termíne 1. pojednávania vyriešiť mimosúdne na základe osobných kontaktov v hypermarkete, Predajca sa zaviazal uhradiť nielen cenu mobilu ale aj všetky primerané súvisiace náklady spojené s uplatnením reklamácie – poštovné a cestovné.” Žiadam o zaslanie čísla spisovej značky predmetného súdneho konania. V prípade, ak odbor ochrany spotrebiteľa MH SR odpovede na tieto otázky nepozná, žiadam o ich zabezpečenie. V opačnom prípade uvedené vecné vyhodnotenie projektu ZSS nebude mať relevanciu a ostane iba tvrdením.

Zastávam názor, že štát ako “dobrý hospodár” pri nakladaní s verejnými prostriedkami musí poznať na mnou položené otázky relevantné a uspokojivé odpovede.

 

Vybavené dňa: 30. 03. 2017, 14:07
Od: Mgr. Ivana Pavlovská; štátny radca, Odbor ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR
Komu: Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia
Predmet: RE: Vecné vyhodnotenie projektu ZSS

V nadväznosti na Vami položené otázky si dovoľujeme uviesť najprv niekoľko všeobecnejších poznámok.

Prijímatelia dotácií boli povinní v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie zaslať spolu s vyúčtovaním tiež vecné vyhodnotenie realizácie projektov. Túto povinnosť si všetky združenia splnili. Prijímatelia však nemali určený presný obsah vecného vyhodnotenia, preto sa tieto od seba navzájom značne odlišujú. Združeniam neboli stanovené konkrétne merateľné ukazovatele (napr. povinnosť vyriešiť za obdobie realizácie projektu istý počet podnetov; niektoré si takéto ukazovatele stanovujú iniciatívne, v takom prípade by však nedošlo k postihu združenia zo strany MH SR, ak by svoje očakávania v skutočnosti nenaplnilo), ktoré by boli povinné vyhodnotiť. Prvoradým účelom pridelenia dotácií na tému poradenstvo a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov v roku 2016 bolo zabezpečiť dostupnosť bezplatných poradenských služieb spotrebiteľom a dostupnosť foriem bezplatného mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Takto bola koncipovaná výzva, v tomto duchu rozhodovala tiež komisia menovaná ministrom pri prideľovaní dotácií. Z tohto dôvodu neboli určené konkrétne merateľné ukazovatele.

Hodnotenie vecného vyhodnotenia je preto výlučne subjektívne. S ich znením sme sa oboznámili rovnako, ako sa s nimi môžete oboznámiť Vy či samotní spotrebitelia, pre ktorých i toto môže byť zdrojom informácii o združení, na základe ktorého sa rozhodne/nerozhodne obrátiť so svojím problémom práve na dané združenie. Vecné vyhodnotenia v niektorých častiach presahujú rámec realizácie projektu, avšak MH SR sa rozhodlo vecné vyhodnotenia zverejniť práve v takom rozsahu, v akom nám boli doručené. MH SR z veľkej časti vníma vecné vyhodnotenie ako priestor pre prijímateľa dotácie na oboznámenie verejnosti so svojimi výsledkami, úspechmi, skúsenosťami, ako sa však k tomu postavia samotné združenia závisí od nich samotných.

Od združení sa žiada, aby viedli evidenciu svojich podnetov. Za jej vedenie zodpovedá výlučne združenie a to, či si evidenciu vedie, sa kontroluje spravidla v rámci kontrol vykonávaných na mieste. MH SR nie je evidencia zasielaná ani v rámci vecného vyhodnotenia. MH SR sú doručované len výpisy z evidencie za účelom kontroly vyúčtovania. Výpisy sa prispôsobujú metodike vyplácania odmien, napr. on-line a hot-line poradca mohol byť platený len za čas poskytovania on-line a hot-line poradenstva v zmysle projektu, ale kontaktná osoba mohla byť platená podľa času, kedy mala byť dostupná na kontaktnom mieste spotrebiteľom, alebo podľa počtu hodín strávených riešením podnetov. Tieto výpisy nie sú štatisticky spracované a z našej pozície s nimi nie je možné pracovať natoľko, aby sme z nich dokázali generovať akékoľvek ukazovatele, o ktoré nás požiadate. Tieto výpisy Vám nemôžeme sprístupniť, a to ani na základe žiadosti o informácie, lebo obsahujú osobné údaje spotrebiteľov. V prípade, že chcete nahliadnuť do evidencie podnetov, to Vám ako nezainteresovanej osobe môže umožniť jedine samotné združenie na svoju zodpovednosť. To je zároveň aj odpoveďou na Vašu tretiu a štvrtú otázku.

K Vašim ostatným otázkam uvádzame nasledovné:

  1. Z prostriedkov dotácie boli platené odmeny 3 členov združenia – p. Tulák, p. Tuláková, p. Hofmannová.
  2. V požiadavkách MH SR bolo stanovené, že združenia musí v rámci projektu poskytovať on-line poradenstvo (uviesť aspoň jeden telefonický kontakt) a hot-line poradenstvo (uviesť aspoň jeden kontakt). Prijímateľom dotácie boli určené nasledovné formy poskytovania on-line poradenstva v rámci tohto projektu, ktoré boli zverejnené tiež na webovej stránke MH SR: zss@zss.sk, www.magnoliarealsro@gmail.com, benko2002@gmail.com, janabednárová@centrum.sk, jozef.lounek@gmail.com, www.facebook.com/mediacnecentrum.magnolia
  3. Riešenie sporov súdnou cestou nebolo predmetom realizácie projektov spolufinancovaných z dotácií na rok 2016. Náklady spojené s týmto súdnym konaním neboli hradené z dotácie. MH SR žiadanou informáciou nedisponuje, opäť ide o údaj, ktorý Vám môže poskytnúť len ZSS.

Ako uvádzame vyššie, v roku 2016 neboli stanovené žiadne požiadavky na obsah vecného vyhodnotenia. Ak ste sa oboznámili s výzvami na rok 2017, mohli ste si všimnúť, že v každej výzve bol určený aj minimálny rozsah údajov, ktoré chceme, aby združenia v rámci vecného vyhodnotenia realizácie projektov v roku 2017 uvádzali. V tomto rozsahu budeme klásť dôraz na obsah vecných vyhodnotení v roku 2017 a uvádzanie týchto údajov od združení budeme požadovať. Ani v tomto prípade ale nejde o merateľné ukazovatele (napr. nebudeme dotáciu krátiť tomu združeniu, ktoré bude vykazovať priemerne menej podnetov ako ostatné a pod., a to najmä z dôvodu, že nie je presne ani definovaný pojem „spotrebiteľský podnet“ – niektorí úplne bežné otázky vybavované na počkanie ani neevidujú a nepovažujú za podnet, niektorí áno). Aby bola verejnosť informovaná o priebehu realizácie projektov, nebude nutné si podávať žiadosti o informácie, ale prijímatelia dotácií svoje vecné vyhodnotenia budú uverejňovať na vlastných webových sídlach a záverečné vecné vyhodnotenie bude tradične zverejnené aj na webovom sídle MH SR. Ak bude mať niekto záujem o informácie nad tento rozsah, tak je možné predpokladať, že MH SR nimi nebude disponovať, príp. že budú zistiteľné len štatistickým spracovaním údajov z evidencií podnetov, za ktorých vedenie budú naďalej zodpovedať prijímatelia dotácií.