Zákon č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Návrh novely zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MHSR

Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia navrhuje poslancom Národnej rady Slovenskej republiky predložiť na rokovanie novelu zákona č. 71/2013 Z.z. poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

V § 6 ods. 2 sa mení znenie odseku z pôvodného znenia v zmysle ktorého možno poskytnúť dotáciu v oblasti ochrany spotrebiteľa výhradne občianskemu združeniu na znenie v súlade s § 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa vz. n. p., v zmysle ktorého sa za “spotrebiteľské združenie” považuje akákoľvek právnická osoba založaná alebo zriadená za účelom ochrany spotrebiteľa. Úprava odstraňuje diskrimináciu ostatných právnych foriem právnických osôb založených za účelom ochrany spotrebiteľa. Zmenou znenia sa umožní uchádzať o dotácie zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR na ochranu spotrebiteľa všetkým organizáciam venujúcim sa ochrane práv spotrebiteľa bez ohľadu na ich právnu formu.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa odstraňuje vylučujúca podmienka “a nevykonáva inú činnosť” v zmysle ktorej sa o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR smie uchádzať organizácia založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa. Výška poskytovanej dotácie však nepostačuje na zabezpečovanie riadnej činnosti súkromnej organizácie preto ukladanie povinnosti zdržania sa výkonu iných činností je v rozpore s ukladanými podmienkami samofinancovania sa spotrebiteľských združení. Nie je dôvod vylučovať organizácie pôsobiace v danej oblasti, vykonávajúce aj iné činnosti ako len uvedené v § 25 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z.

Ochrana spotrebiteľov sa na Slovensku realizuje prostredníctvom spotrebiteľských združení, ktoré poskytujú občanom právne poradenstvo, zastupujú občanov v súdnych sporoch a vykonávajú ďalšie činnosti pre zabezpečenie ochrany práv občanov a ich vymožiteľnosti. Ministerstvo hospodárstva SR konštauje v svojom zámere ochrany spotrebiteľov na obdobie rokov 2014 -2020 potrebu činnosti takto orietovaných organizácii prostredníctvom ktorých realizuje dodržiavanie medzinárodných záväzkov pri zabezpečovaní čo najväčšej ochrany ochrany práv a ekonomických záujmov spotrebiteľov. Uloženie povinnosti minimálne ročnej registrácie v deň podania žiadosti o dotáciu už neuplatňujú žiadne ministerstvá vo svojich výzvach a jej uplatňovanie sa míňa účinku najmä v prípade dopytovo orientovaných reakcií na aktuálne spotrebiteľské problémy.

Ochranu spotrebiteľov realizuje štát cestou Ministerstva hospodárstva SR prostredníctvom spotrebiteľských združení, ktoré podporuje účelovými dotáciami zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie činnnosti týchto organizácii. Vychádzajúc z tejto koncepcie vyžadovanie spoluúčasti na presadzovaní štátnej politiky je absurdné. Samotná výška povinnej spoluúčasti je neprimerane vysoká v porovnaní s dotáciami poskytovanými inými ministerstvami kde sa vyžaduje iba 5% spoluúčasť.

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia

Sme jediná nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na ochranu práv i ekonomických záujmov spotrebiteľov s celoslovenskou pôsobnosťou. Zastupujeme spotrebiteľov v individuálnych a kolektívnych súdnych sporoch. Poukazujeme na problémy pri vymožiteľnosti spotrebiteľských práv, otvárame a riešime kauzy s celospoločenským dosahom.

Zapoj sa do diskusie

Napíšte svoju prezývku pod ktorou zverejníme váš komentár

Vašu emailovú adresu nebudeme zreverjňovať