Dobrovoľnú dražbu vykonať iba so súhlasom súdu

Podľa predloženej novely zákona sa do § 151j ods. 1 Občianskeho zákonníka sa vkladá nová veta, ktorá zavádza pre záložných veriteľov, ktorí majú záložné právo k nehnuteľnosti, nová podmienka pre výkon záložného práva – a to mať pohľadávku, na základe ktorej záložné právo vykonávajú, judikovanú súdom.

Judikovanou pohľadávkou sa tu má na mysli judikovaná pohľadávka v širšom zmysle a to – právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu o priznaní pohľadávky záložnému veriteľovi.

Tam, kde to právne predpisy pripúšťajú by prichádzala do úvahy aj notárska zápisnica, v ktorej dlžník a záložca, ak je odlišný od dlžníka, súhlasia s vykonateľnosťou pohľadávky.

Judikovanou pohľadávkou sa rozumejú aj pohľadávky priznané v rozhodcovských rozsudkoch a v súdom schválených zmieroch.

Z právnych predpisov platných v súčasnosti pritom vyplýva, že v prípade spotrebiteľov by sa spravidla za judikovanú pohľadávka nemohla považovať najmä pohľadávka priznaná rozhodcovským rozsudkom alebo pohľadávka z notárskej zápisnice. Úlohou súdov bude, aby nové ustanovenie správne interpretovali najmä vo vzťahu k spotrebiteľom.

Informácie o kampani (ne)Dobrovoľná Dražba nájdete na webe nedobrovolnadrazba.sk

Novela navrhuje taktiež za § 7 zákona č. 527/2002 Z. z. vložiť nový odsek 3, ktorý v intenciách navrhovanej zmeny Občianskeho zákonníka uloží navrhovateľom dobrovoľnej dražby vymáhajúcich si pohľadávku povinnosť predložiť „exekučný titul“.  Z formálneho hľadiska sa podľa tejto novely budú musieť skutočne predložiť listinu, ktorá má vlastnosti exekučného titulu, vzhľadom na existenciu záložného práva však samotnú pohľadávku budú vymáhať mimoexekučne na dobrovoľnej dražbe.

Efektívna vymožiteľnosť pohľadávky zabezpečenej záložným právom nie je takýmto ustanovením dotknutá a naopak sa odstraňuje  potenciálna svojvôľa záložných veriteľov, ktorí v súčasnosti pristupujú k dobrovoľnej dražbe bez akéhokoľvek súdneho prieskumu uplatňovanej pohľadávky.

Toto nové ustanovenie bude mať význam najmä pre spotrebiteľov, pretože podľa dnes platných predpisov sa pohľadávka zabezpečená záložným právom môže vymáhať len formou dobrovoľnej dražby alebo exekúcie, ktorá je na rozdiel od dobrovoľnej dražby pod permanentnou súdnou kontrolou.

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia

Sme jediná nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na ochranu práv i ekonomických záujmov spotrebiteľov s celoslovenskou pôsobnosťou. Zastupujeme spotrebiteľov v individuálnych a kolektívnych súdnych sporoch. Poukazujeme na problémy pri vymožiteľnosti spotrebiteľských práv, otvárame a riešime kauzy s celospoločenským dosahom.

Zapoj sa do diskusie

Napíšte svoju prezývku pod ktorou zverejníme váš komentár

Vašu emailovú adresu nebudeme zreverjňovať